Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing op elk tussen opdrachtgever en Inside Out Models gesloten overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van de bij Inside Out Models aangesloten c.q. via Inside Out Models werkzame fotomodellen, kindermodellen, mannequins, dressmen, presentatoren, presentatrices, dubbelgangers, tweelingen, figuranten, acteurs en artiesten.
Daar waar fotomodel(len) genoemd wordt kan eveneens kindermodellen, mannequins, dressmen, presentatoren, presentatrices, dubbelgangers, tweelingen, (edel)figuranten, acteurs of artiesten gelezen worden.
Verstrekking van een (vervolg)opdracht aan Inside Out Models houdt aanvaarding in van deze voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventueel door opdrachtgevers gehanteerde algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden gelden ook in de relatie tussen Inside Out Models en de aangesloten c.q. via Inside Out Models werkzame fotomodellen, kindermodellen, mannequins, dressmen, presentatoren, presentatrices, dubbelgangers, tweelingen, figuranten, acteurs en artiesten. Daar waar fotomodel(len) genoemd wordt kan eveneens kindermodellen, mannequins, dressmen, presentatoren, presentatrices, dubbelgangers, tweelingen, figuranten, acteurs of artiesten gelezen worden.

Artikel 2 Boekingen

Een opdracht/boeking wordt door Inside Out Models zowel naar opdrachtgever als fotomodel bevestigd middels een boekingsbevestiging per e-mail. Het is de opdrachtgever c.q. het fotomodel niet toegestaan om zonder goedkeuring en buiten medeweten van Inside Out Models, na eenmaal door haar in contact gebracht, elkaar te benaderen of te contracteren. Indien zulks toch geschiedt is opdrachtgever tweemaal het bedrag aan Inside Out Models verschuldigd dat betaald had dienen te worden indien de boeking geheel via Inside Out Models was gesloten.

Artikel 3 Samenstelling tarieven

De tarieven staan vermeld in de boekingsbevestiging.
Fotomodellen kunnen worden geboekt per halve- of hele dag. Een halve dagboeking bestaat uit 4 uren en een dagboeking bestaat uit 8 uren. Uitloop wordt per half uur berekend. Een kwart gedeelte van een uur wordt berekend als een half uur.

  • Reiskosten: In overleg met de klant. Indien dit wordt vergoed dan openbaar vervoer op basis van 2e klasse en auto € 0,21 p/km woonadres/plaats van tewerkstelling.

Artikel 4 Bijzondere tarieven

  • Voor werkzaamheden tussen 24.00 uur en 08.00 uur wordt een toeslag van 100% in rekening gebracht op het geldende standaard tarief.
  • Lingerie of ondergoed 50% toeslag op het geldende tarief.
  • Topless 75% toeslag op het geldende tarief.
  • Naaktopname's 100% toeslag op het geldende tarief.

Afwijkingen op de (bijzondere) tarieven zijn slechts geldig indien schriftelijk op de boekingsbevestiging is overeengekomen.

Artikel 5 Agentschapprovisie

Alle genoemde tarieven zijn exclusief 20% agentschapprovisie voor Inside Out Models, alsmede het wettelijk percentage omzetbelasting.

Artikel 6 Annulering fotografie/filmen

Indien de opdrachtgever twee gehele werkdagen voor het overeengekomen boekingstijdstip tot annulering van de opdracht overgaat zijn geen kosten verschuldigd. Daarna is de opdrachtgever 50% van het geldende of overeengekomen tarief verschuldigd, ook indien de annulering de opdrachtgever op geen enkele wijze verweten of aangerekend kan worden. Bij annulering ter plaatse of op de dag van de boeking zelf is te allen tijde het gehele volledige tarief verschuldigd. Bij meerdaagse boekingen geldt dezelfde opzegtermijn en dezelfde annuleringstarieven.

Artikel 7 Mooi weer boeking

Indien de opdrachtgever expliciet met Inside Out Models is overeengekomen dat de boeking uitsluitend van kracht is bij een bepaald weertype, dan is de opdrachtgever eenmaal gerechtigd een dergelijke boeking kosteloos te annuleren. Bij een tweede maal annuleren is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd. Volgende annulering(en): 100% van het overeengekomen honorarium, ongeacht de tijd die verstreken is na de voorafgaande annulering.

Artikel 8 Opties
Een opdrachtgever kan een optie nemen op een fotomodel voor een bepaalde datum. Een optie dient minimaal 24 uur voor aanvang van de boeking te worden omgezet in een definitieve boeking of te worden geannuleerd. Het optierecht komt automatisch te vervallen bij een niet tijdige bevestiging. Indien een andere opdrachtgever het betreffende fotomodel voor dezelfde datum wil boeken, moet de optant op dat moment beslissen om de optie om te zetten in een boekingsovereenkomst. De optie vervalt wanneer de optant de optie niet omzet in een boekingsovereenkomst, de andere opdrachtgever kan dan het fotomodel voor die betreffende datum boeken.

Artikel 9 Betalingen algemeen
Inside Out Models factureert de opdrachtgever namens het fotomodel. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd reclameert, wordt hij geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de ontvangen factuur. De opdrachtgever is alsdan niet gerechtigd zijn verplichtingen op grond van eventuele reclames op te schorten. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden bijgeschreven op IBAN NL22 INGB 0009 2725 33 t.n.v. Inside Out Models. Indien de betaling van de factuur niet binnen deze termijn plaatsvindt is Inside Out Models zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd 2% rente over de hoofdsom te berekenen, het percentage wordt over de volle maand berekend. Daarnaast is Inside Out Models namens het fotomodel gerechtigd om, indien de opdrachtgever ook na schriftelijke sommatie in gebreke blijft de nota te voldoen, het verschuldigde bedrag te verhogen met de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor de inning van de vordering voor rekening van de opdrachtgever. Onder buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling naast de verschotten en het honorarium van degene die door Inside Out Models met invordering is belast. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het bedrag aan hoofdsom en rente, vermeerderd met de omzetbelasting. Bij een eventuele procedure is de opdrachtgever voorts de bij vonnis geliquideerde proceskosten, alsmede nakosten verschuldigd.

Artikel 10 Betalingen bij modeshows
Tarieven voor mannequins en dressmen, presentaties, voorbereidingen en realiseren van modeshows gaan in overleg met Inside Out Models. In geval van een doorpas/repetitie voorafgaand aan een boeking wordt voor de eerste twee uur 50% van het overeengekomen uurtarief voor de boeking in rekening gebracht; daarna geldt het normale boekingstarief per uur. Bij betalingen van modeshows dient 50% van het geoffreerde eindbedrag 5 werkdagen voor de show voldaan te zijn. Het restant dient volgens de voorwaarden in artikel 9 te worden voldaan.

Artikel 11 Gebruik
Eerst na betaling van de schriftelijk overeengekomen tarieven verkrijgt de opdrachtgever het recht om binnen Nederland gedurende de periode van één jaar dan wel gedurende een nader overeen te komen periode vanaf werkdatum gebruik te maken van het materiaal op een wijze zoals nader in de opdrachtbevestiging vastgelegd.

Artikel 12 Arbeidsverhouding
Inside Out Models is een bemiddelingsbureau, derhalve zal er tussen Inside Out Models en het fotomodel nimmer een arbeidsverhouding bestaan. Het fotomodel is niet verplicht om werkzaamheden uit te voeren voor opdrachtgevers die aangedragen worden door Inside Out Models m.a.w. er bestaat tussen het fotomodel en Inside Out Models geen gezags-verhouding. Het fotomodel werkt op freelancebasis en (hoewel het zelden of nooit voorkomt) draagt het fotomodel zelf het risico bij wanbetaling of faillissement van de opdrachtgever. Het fotomodel is zelfstandig ondernemer, derhalve is Inside Out Models niet inhoudingsplichtige uit hoofde van de loonbelasting en/of sociale werknemersverzekeringen. Het fotomodel draagt zelf zorg voor de aangifte en afdracht van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen alsmede overige verzekeringen.
Inside Out Models is uitsluitend en pas dan verplicht om tot uitbetaling van de overeengekomen vergoeding aan het fotomodel over te gaan nadat opdrachtgever zijn betalingsverplichting is nagekomen.

Artikel 13 Overmacht
In geval van ziekte van een fotomodel op het tijdstip van de boeking is dit overmacht. Inside Out Models zal zich in dit geval inspannen om adequate vervanging te regelen. Is dit om welke reden dan ook niet mogelijk dan zal de boeking verzet worden. In dat geval is Inside Out Models niet aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever.
In geval een fotomodel door andere omstandigheden van privé-aard niet op de afgesproken tijd op de afgesproken locatie aanwezig is zal Inside Out Models zich inspannen om adequate vervanging te regelen. Is dit om welke reden dan ook niet mogelijk dan zal de boeking verzet worden. In dat geval is Inside Out Models niet aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever.

Artikel 14 Ongevallen
Zowel de opdrachtgever als het fotomodel verplichten zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de werkzaamheden. Het fotomodel verplicht zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de werkzaamheden. Voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van het fotomodel op weg naar/van de opnameplaats en tijdens opnamen is Inside Out Models noch jegens fotomodel, noch jegens de opdrachtgever en derden aansprakelijk.
De fotomodellen ingeschreven bij Inside Out Models verrichten hun werkzaamheden in de zelfstandige uitoefening van hun beroep.

Artikel 15 Geschillenregeling
Alle uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Roermond.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Limburg-Noord, dossiernummer 17116130
Roermond, 02-01-2007